آخرین شماره
شماره‌های پیشین نشریه
دوره 2 (1399)
دوره 1 (1398)
شماره جاری:
1. گستره عصمت انبیا از دیدگاه مذاهب اسلامی

صفحه 7-33

صفدر رجب زاده ؛ مصطفی سلطانی


2. راستی‌آزمایی انتساب سلفی‌گری به قبل از ابن‌تیمیه

صفحه 35-53

یوسف شیخی ؛ محسن افضل آبادی


3. زمینه‌های پیدایی تقابل اصحاب حدیث با علم کلام

صفحه 55-70

سید مجید رباط جزی ؛ محمد جعفر طبسی


4. بازخوانی دیدگاه ابن تیمیه در اجماع‌سازی و تضعیف شان نزول آیه ولایت

صفحه 71-99

سید مهدی حسینی خواه ؛ نجم الدین طبسی


5. بررسی تطبیقی رابطه صفات با ذات الهی از دیدگاه مذاهب کلامی

صفحه 101-135

سید جابر مهدوی ؛ مهدی فرمانیان


6. رابطه ایمان و عمل از منظر امامیه و وهابیت

صفحه 137-162

رضا قائینی ؛ رضا حاجی شمسایی ؛ سید حسن متهجد عسکر ی


شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
محسن افضل آبادی
مدیراجرایی:
سیدرضا مهدوی

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
سید حسن آل مجدد شیرازی
محسن افضل آبادی
حسن ضیاء توحیدی
نجم الدین طبسی
سید مهدی علیزاده موسوی
مهدی فرمانیان
علیرضا کهنسال