آخرین شماره
شماره‌های پیشین نشریه
دوره 1 (1398)
شماره جاری:
1. بررسی تطبیقی مسئله "روح" و پیامدهای آن نزد وهابیت و حنابله

صفحه 7-32

سید جابر مهدوی ؛ محسن افضل آبادی


2. ارزیابی روش‌های عبدالعزیز دهلوی در نقد حدیث ثقلین

صفحه 33-46

محمد کبیری شاه آباد ؛ علی رحمانی


3. بازخوانی دلالت آیه (و من یشاقق الرسول) در حجیت فهم سلف

صفحه 47-70

رضا حاجی شمسایی ؛ سید جلال مهدیزاده ؛ سید حسن متهجد عسکر ی


4. بازنگری دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مقام علمی امام رضا(,ع) با تأکید بر کتاب منهاج السنة

صفحه 71-90

مرتضی میرزایی ؛ سید محسن حسینی فقیه‌


5. بررسی دیدگاه وهابیت در تفسیر آیات دال بر «سماع موتی»

صفحه 91-108

مرتضی اکبری ؛ علی ملا موسی میبدی ؛ مهدی فرمانیان


6. نظریة اهل البیت(ع) فی البناء علی القبور علی ضوء الکتاب و السنة

صفحه 109-129

محمد باقر الباهلی ؛ حسن نقی زاده


شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
محسن افضل آبادی
مدیراجرایی:
سیدرضا مهدوی

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
سید حسن آل مجدد شیرازی
محسن افضل آبادی
حسن ضیاء توحیدی
نجم الدین طبسی
سید مهدی علیزاده موسوی
مهدی فرمانیان
علیرضا کهنسال