آخرین شماره
شماره‌های پیشین نشریه
دوره 1 (1400)
شماره جاری:
1. رابطة دین و حکومت در قرآن کریم از منظر آيت‌الله محمدجواد فاضل لنكرانی

صفحه 11-30

محمد قاسمی


2. تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنين دولت اسلامی

صفحه 31-50

محمدتقی کریمی ؛ سيدرضا شيرازي


3. بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی

صفحه 51-76

عباسعلی مشکانی ؛ ابوالقاسم علیدوست


4. نقش احکام حکومتی در اداره جامعه اسلامی

صفحه 77-98

اسماعیل پرور


5. تمسّک به اطلاق در محمول ادله فقهی؛ مطالعه موردی ادله ولایت فقیه

صفحه 99-118

محمد عشایری منفرد


6. رویکردی نوین به فتوای معیار در قضا با نگاهی به نظریه رونالد دورکین

صفحه 100-119

مهدی نیک بین


شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:

مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

مدیر مسئول:

محمدجواد فاضل لنکرانی

سردبیر:

سیدجواد حسینی خواه

دبیر تحریریه:

محمد قاسمی

اعضای هیئت تحریریه

حسین ارجینی
علیرضا اسلامیان
سیدسجاد ایزدهی
سیدجواد حسینی خواه
قاسم شبان نیا
مجتبی عبدخدایی
عباس کعبی
احمد مبلغی


دوره انتشار:

دو فصلنامه

شاپا چاپی:

2783-3062