آخرین شماره
شماره‌های پیشین نشریه
دوره 1 (1400)
شماره جاری:
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:

مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

مدیر مسئول:

محمدجواد فاضل لنکرانی

سردبیر:

سیدجواد حسینی خواه

دبیر تحریریه:

محمد قاسمی

اعضای هیئت تحریریه

حسین ارجینی
علیرضا اسلامیان
سیدسجاد ایزدهی
سیدجواد حسینی خواه
قاسم شبان نیا
مجتبی عبدخدایی
عباس کعبی
احمد مبلغی


دوره انتشار:

دو فصلنامه

شاپا چاپی:

2783-3062