نشانی: قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار:،

معاونت پژوهش، دفتر دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست

تلفن: 37749494 ـ 025

دورنگار: 37730588 ـ 025