نقش احکام حکومتی در اداره جامعه اسلامی

نویسنده

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم

چکیده

مهم‌ترین ویژگی جامعه اسلامی، دینی بودن اهداف و سیاست‌های کلان آن است. تحقق این مهم در جامعه ما به شرایط و مقدماتی نیاز دارد که وجود احکام حکومتی یکی از آنهاست. نقش ویژه احکام حکومتی در جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که در‌باره آن گفتگوهای بیشتری انجام گیرد. احکام حکومتی، ابعاد و زوایای گوناگونی دارند که در این مقاله دو بعد ضرورت و ماهیت آنها بررسي مي‌شود. برای اثبات ضرورت احکام حکومتی باید نیاز جامعه اسلامی به این احکام تبیین شود و کمبودی که در پی فقدان احکام حکومتی پدید می‌آید، تشریح شود. از نظر پژوهشگران، برای ایجاد نظم در جامعه اسلامی، به احکام حکومتی نیاز است و فقدان چنين احکامي، نظم و انضباط جامعه اسلامی را به خطر مي‌اندازد. برای آشنایی با ماهیت احکام حکومتی نیز توجه به اضلاع سه‌گانه این احکام، یعنی «منشأ صدور، موضوعات و حجیت احکام حکومتی» امري ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا همه این مسائل در یک نگاه جامع بررسی شوند. در این نوشتار از روش تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای و بحث گروهی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها