راهنمای نویسندگان


الف) شرایط نگارش محتوایی
1. رویکرد نشریه در جنبه علمی، ارائه محتوای توصیفی تحلیلی از موضوع فقهی یا اصولی است. از این‌رو مقالاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که از موضوع مورد پژوهش، توصیف و تحلیل جامعی ارائه نمایند.
2. توصیف و تحلیل از موضوع باید دربرگیرنده بیان خود نویسنده باشد و نقل مستقیم تقریرات و بیان دیگران بدون همراهی بیان نویسنده با آن، فاقد امتیاز نشر خواهد بود.
3. مقاله باید ساختار منطقی یک نوشته علمی را داشته باشد. بنابراین باید مشتمل بر چکیده بین 150تا25۰ کلمه، واژگان کلیدی، مقدّمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد.
4. در تدوین مقاله باید از منابع دسته اوّل استفاده شود و ارجاع به منابعی که فاقد وجاهت علمی هستند یا از وجاهت علمی کمی برخوردارند پرهیز گردد.
5. در تدوین مقاله از ابتدا تا پایان، باید مسأله اصلی دنبال شده و از نقل مقدّمات طولانی پرهیز گردد.

ب) شرایط نگارش ساختاری
1. مقاله باید دارای سیر منطقی و ساختار محکم و استوار بوده، و قاعده‌های ویرایش و نگارش و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شده باشد.
2. عنوان مقاله، کوتاه و گویا باشد.
3. نام مؤلف یا مؤلفان، همراه با درجه علمی مقطع تحصیلی حوزوی یا دانشگاهی، محل تحصیل و هم‌چنین شماره تلفن و ایمیل آورده شود.
4. مقاله باید دارای پرسش اصلی، فرضیه، تحقیق و مقدّمه دقیق و روشن باشد؛ به‌گونه‌ای که خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده نماید.
5. در بحث اصلی، مدّعای مقاله باید به صورت استدلالی به خوبی تبیین و تحلیل شود. هم‌چنین در صورت لزوم، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی در پایان آورده شود.
6. مقاله باید مستند باشد. آدرس‌دهی به صورت درون‌متنی است؛ به این صورت‌که فامیل، نویسنده، سال نشر کتاب یا مقاله و شماره جلد و صفحه، درون پرانتز بیاید. مانند: (مطهّری، 1380: 45/2 - 47)
7.    منابع تحقیق در پایان مقاله، به صورت زیر تنظیم شود:


الف: کتاب
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحّح، محلّ نشر: ناشر، نوبت چاپ.
ب: مقاله
نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله «داخل گیومه»، نام مترجم یا گردآورنده، عنوان مجله یـا مجموعه مقالات، محلّ نشر، شماره جلد و صفحه‌ها.
ج: منابع اینترنتی
نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله داخل گیومه، نشانی اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت.
8. تعداد صفحات مقاله باید بین 15 تا 25 صفحه باشد و با برنامه 2007 word با قلم B Zar اندازه 14 تنظیم گردد.
9. مقالات ارسالی به هیچ عنوان برگشت داده نمی‌شود.
10. مجلّه در پذیرش مقالات و ویراستاری آن آزاد است.


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)