اصول اخلاقی انتشار مقاله


نویسنده در هنگام ارسال مقاله باید تعهّدنامه زیر - مبنی بر اینکه مقاله در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده است و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد- را امضاء و همراه با مقاله ارسال نماید.
مجلّه مشق فقاهت، از یک سو، خود را موظّف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر، باور دارد که لازم است حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. بنابراین برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی، بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر قرار داده و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.
به باور مجلّه «مشق فقاهت» بر همه افرادی که در روند چاپ یک مقاله حضور دارند (نویسنده، کادر مجله و داوران) لازم است قوانین و منشور اخلاقی مجله را بپذیرند و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می‌کند.


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)