فرایند پذیرش مقالات


 

دوفصلنامه علمی «مطالعات تطبیقی اندیشه دینی» ‌از تمامی پژوهشگران علاقمند به این حوزه دعوت می‌کند تا با رعایت نکات ذیل، مقالات خود را برای درج در این نشریه ارسال کنند.

·       در این دوفصلنامه، مقالاتی انتشار می‌یابد که در عرصه مطالعات تطبیقی با رویکرد آموزشی، دینی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فقه، تاریخ، رجال، حدیث، تفسیر و کلام و فلسفه نگاشته شده است.

·       چاپ مقالات به شرطی مقدور است که حاوی موضوعات بدیع باشد.

·       متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.

·       مقالات ارسالی تحقیقی و مستند باشد.

·       مقالات ترجمه شده به همراه متن اصلی ارسال گردند.

·       مقالات ارسالی پیش از ارسال برای مجله نبایستی در مجله دیگری چاپ و یا برای مجله دیگری ارسال شده باشد. همچنین مقالاتی که با حمایت مراکز علمی و یا مؤسسات پژوهشی تدوین شده‌اند، تنها با اجازه رسمی مرکز حمایت کننده قابل بررسی است. بدیهی است مسئولیت جبران هزینه ها به عهده نویسنده است، دوفصلنامه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ دانسته و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

·       مقالات‌دریافتی‌توسط‌هیأت تحریریه بررسی و پس از تأیید سردبیر، برای چاپ آماده می‌گردد.

·       دوفصلنامه در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

·       نقل مطالب دوفصلنامه با ذکر مأخذ و نام نویسنده مجاز است.

·       مطالب مندرج در دوفصلنامه صرفا بیانگر دیدگاه‌های نویسنده است.


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)