آخرین شماره
شماره‌های پیشین نشریه
دوره 2 (1400)
دوره 1 (1399)
شماره جاری:
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی ائمه اطهار
مدیر مسئول:
حسین حبیبی تبار
سردبیر:
محمود قیوم زاده
مدیراجرایی:
محمد افشاری

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
علی رضا بهرامی
محمد مهدی حائری پور
حسین حبیبی‌تبار
محمد دشتی
مصطفی سلطانی
سید مهدی علیزاده موسوی
محمود قیوم‌زاده
محمدباقر قیومی
نجم‌الدین مروجی طبسی
محمدجواد موحدی فاضل لنکرانی